Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lucnguyen

Pages: [1]
1
Điện tử / hỏi về máy chơi nhạc MP3 player trên kit DE2
« on: November 02, 2016, 05:24:37 AM »
Cho mình hỏi ở đây có bạn nào đã từng làm máy chơi nhạc mp3 player trên kit DE2 sử dụng HDL chưa à.có thể hướng dẫn hoặc chia sẻ hoặc là bán lại cho mình với à

Pages: [1]